ورود و نگهداری می تواند پر ریسک باشد . همچنین شکست محدوده ۲۵۰-۲۶۰ می تواند سیگنال افت دیگری باشد و عبور موفق در روزهای بعد از ۳۰۰ تومان یک فرصت خرید است .تاريخ : دوشنبه هشتم مهر 1392 | 10:18 | نویسنده : شمال شرقی |